ไฟเขียว กม.พัฒนารัฐวิสาหกิจ เน้นโปรงใสปลอดการเมืองแทรก

ไฟเขียว กม.พัฒนารัฐวิสาหกิจ เน้นโปรงใสปลอดการเมืองแทรก

ไฟเขียว กม.พัฒนารัฐวิสาหกิจ เน้นโปรงใสปลอดการเมืองแทรก

“คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ มุ่งเน้นโปร่งใส และยกระดับงานรัฐวิสาหกิจทัดเทียมมาตรฐานสากล”

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….(ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ) และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะมุ่งเน้นการปฏิรูปและสร้างกลไกการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้บริการสาธารรณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติขึ้นตามกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2. การจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” ที่มีอายุ ๕ ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกภาพ ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

3. การมีกลไกสร้างความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริง

4. การมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจที่โปร่งใสและได้มาตรฐาน โดยการกำหนดสมรรถนะหลักเพื่อให้ได้คนดีและคนเก่งมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

5. การพัฒนาระบบประเมินผล ให้สามารถวัดผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก

6. การจัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจและพัฒนารัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active shareholder)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารรณะแก่ประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

4 คำศัพท์ทางการเงิน ที่เด็ก ๆ ควรเข้าใจ

4 คำศัพท์ทางการเงิน ที่เด็ก ๆ ควรเข้าใจ

4 คำศัพท์ทางการเงิน ที่เด็ก ๆ ควรเข้าใจ

การสอนลูก ๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเด็กยังไม่มีความเข้าใจในโลกที่เขาเป็นอยู่อย่างรอบด้าน เด็กอาจจะเห็นพ่อแม่เดินไปที่ตู้ ATM แล้วได้เงินมาใช้จ่าย อาจจะคิดว่าพ่อแม่ได้เงินมาเปล่า ๆ โดยไม่ต้องทำงานหรือออกแรงอะไรเลย วันนี้จึงได้เสาะหาคำศัพท์ทางการเงินที่พ่อแม่ควรสอนลูกตั้งแต่ยังเด็ก ๆ มาากค่ะ เพื่อให้ลูกรู้จักเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงินมากขึ้นค่ะ

การออม การเก็บเงิน
คำว่าการออม การเก็บเงิน ควรสอนให้กับเด็ก ๆ ที่มีอายุ 4 ขวบขึ้นไป ทั้งนี้การให้เด็กเรียนรู้คำคำนี้ตั้งแต่ยังเด็กจะส่งผลต่อเด็กอย่างมากในอนาคตค่ะ โดยพ่อแม่อาจเริ่มสอนจากการให้ลูกอมเด็กไป 2 เม็ด และให้เด็กกิน 1 เม็ด อีก 1 เม็ดให้พ่อแม่เก็บไว้ และทำอย่างนี้ทุกวัน เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ก็เอาลูกอมที่สะสมไว้มาให้ลูก ลูกของคุณจะรู้สึกประหลาดใจเลยทีเดียว เพราะจะมีลูกอมที่สะสมไว้เยอะมาก และเมื่อลูกของคุณเริ่มใช้เงิน ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับวิธีการสอนเรื่องลูกอม ก็จะทำให้ลูกของคุณเป็นคนที่รู้จักประหยัด และอดออมค่ะ

รายรับรายจ่าย
เมื่อลูกของคุณเริ่มโตได้อายุ 8 ขวบ คุณก็ควรสอนเรื่องนี้ได้แล้ว เพราะลูกของคุณต้องไปโรงเรียนและต้องใช้เงิน โดยคุณอาจทำกระปุกเงินไว้ 3 กระปุก แบ่งเป็นกระปุกรายรับ กระปุกรายจ่าย และกระปุกเงินเก็บ โดยนำเงินที่ลูกจะได้ในแต่ละวัน ใส่ไว้ในกระปุกรายรับ แล้วอาจตั้งเป้าหมายว่า ถ้าลูกเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งพ่อแม่จะให้รางวัลเป็นของเล่นที่ลูกชอบ เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักคำนวณการใช้จ่ายเงิน และเก็บสะสมเงินเพื่ออนาคต

การกู้ยืม
การกู้ยืมเป็นการยืมเงินมาใช้เพื่อซื้อสิ่งที่ผู้กู้ยืมมีเงินไม่พอ พ่อแม่อาจสอนลูกได้ด้วยการยืมเงินจำนวนเล็กน้อยของลูก แล้วใช้คืนในภายหลัง เพื่อสอนให้ลูกรู้ว่าเงินเป็นสิ่งที่สามารถหยิบยืมกันได้ แต่ต้องนำมาใช้คืนในภายหลัง ไม่ใช่สิ่งที่ได้ไปเปล่า ๆ เพื่อให้ลูกรู้จักความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญา

เงินสด
การสอนลูกเกี่ยวกับเงินสด จะทำให้ลูกรู้จักค่าเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เหรียญ 1 บาท มีค่า 1 บาท เหรียญ 10 บาท มีค่าเท่าเหรียญ 1 บาทรวมกัน 10 เหรียญ และธนบัตรใบละ 100 บาท มีค่าเท่าเหรียญ 1 บาท 100 เหรียญ หรือเท่ากับเหรียญ 10 บาท 10 เหรียญ ทำให้ลูกสามารถใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง และไม่ถูกโกงได้ง่าย ๆ แม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตาม

ภาษี
การสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับภาษีอาจจะดูเหมือนเร็วเกินไป แต่จริง ๆ แล้ว เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ นะคะ เพราะว่าเงินภาษีที่จ่ายให้กับรัฐนั้นจะถูกนำไปใช้ในการทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงเป็นประโยชน์กับตัวผู้เสียภาษีเอง ดังนั้นการสอนลูกเรื่องการเสียภาษีว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในรัฐ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสอนลูกให้รู้จักการเสียสละเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และส่วนรวม

Pokémon Rework มันก็คือ Pokémon GO ของก็อปจากจีน

Pokémon GO

แฟนๆเกมโปเกม่อนเคยสงสัยไหมครับว่า ประเทศที่มีประชากรมหาศาลอย่างจีน ทำไมเกม Pokémon GOยังไม่เปิดให้เล่นเสียที คำตอบก็ง่ายๆครับ เพราะทางการจีนนั้นบล็อกระบบของกูเกิ้ลนั่นเอง อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับกูเกิ้ลถูกบล็อกเรียบ เนื่องจากจีนต้องการควบคุมระบบโซเชี่ยลอินเตอร์เน็ตในประเทศของตนเองให้อยู่หมัด และทางกูเกิ้ลไม่ได้ให้ความร่วมมือนั่นเอง นอกจากนี้พวกโซเชี่ยลอื่นๆอย่าง Facebook ก็ถูกบล็อกเช่นกัน ยกเว้นว่าจะใช้ VPN หรือเน็ตมือถือจากประเทศอื่นจึงจะใช้งานได้ปกติ ถ้าใช้เน็ตของจีนก็จะใช้งานไม่ได้

ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่เกม Pokémon GO ซึ่งทาง Niantic ใช้ระบบของ Google Map เป็นหลักจึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการในจีนได้ หากจะเปิดได้อาจจะต้องคุยกับทางการจีนอีกยาว ช่วงที่ทาง Pokémon GO ยังไม่เปิดให้เล่นในจีนนี้เอง ก็เลยมีบริษัทเกมจีนถือโอกาสทำเกมโคลนของ Pokémon GO ออกมาขายแทนซะเลย ในชื่อว่า Pokémon Rework เปิดให้โหลดในระบบ Android และมันก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้ Pokémon GO เลย เพราะเปิดให้บริการทั้งหมด 60 Servers ก็คนเต็มทั้งหมด

Pokémon GO

Pokémon Rework ใช้ระบบการเล่นคล้ายๆกับ Pokémon GO คือให้ผู้เล่นจับโปเกม่อนมาฝึกและปกป้อง Gym โดยมีโปเกม่อนมากกว่า 251 ชนิด และมี Gym ทั้งหมดประมาณ 62 Gym แต่ระบบเกมต่างกันมากพอสมควร เพราะตัวเกม Pokémon Rework ของจีนนี้เน้นที่ระบบการเติมเงินซื้อความเทพมากกว่า โดยใช้การขายสุ่มโปเกม่อนผ่านไข่กาชาปอง และหากเติมเงินมากๆก็ยังการันตีได้โปเกม่อนหายากอย่าง Mewtwo ไปใช้แน่นอนอีกด้วย เรียกว่าเป็นเกม Pay to Win เต็มตัวสไตล์จีนเขา

Pokémon GO

Pokémon Rework แน่นอนว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากทาง Pokémon Company หรือ Nintendo แม้ตัวเกมจะไม่เหมือนของดั้งเดิมเสียทีเดียว แต่เล่นใช้ชื่อและโลโก้ของ Pokémon ชัดๆแบบนี้จะไม่โดนฟ้องเอาเหรอเนี่ย

แถมนอกจากเกมตัวนี้แล้ว ทางจีนก็ยังมีเกมเลียนแบบ Pokémon GO เกมอื่นๆอีกไม่น้อย

Pokémon GO

Pokémon GO

MU Legend ไม่ปลื้มกราฟิก! โดนว่ากราฟิกเหมือนเกมมือถือ

อย่าเพิ่งงง! ช่วงนี้มีข่าวเกมออนไลน์นำมาลงทำเป็นเกมมือถือหลายเกม แต่ MU Legend ไม่ใช่เกมมือถือ แต่เป็นเกม MU ภาคใหม่ หรือ MU 2 ซึ่งใช้ชื่อใหม่ว่า MU Legend ทำเป็นเกมออนไลน์แบบ Client บนเครื่อง PC เหมือนเดิม โดยตัวเกมมีการทดสอบช่วง Closed Beta ไปแล้วหนหนึ่ง แต่ดูเหมือนทาง Webzen ผู้พัฒนาจะไม่ปลื้มกับตัวเกม MU Legend นี้มากนัก เพราะกราฟิกของตัวเกมยังดูไม่ค่อยดีนัก เมื่อเทียบกับเกมใหม่ๆของมือถือที่ช่วงหลังๆมาแรงขึ้น โดยกราฟิกของ MU Legend มีฟีดแบ็คเข้ามาว่ากราฟิกไม่ต่างจากเกมมือถือ จึงต้องปรับปรุงกราฟิกของ MU Legend ให้ดูดีขึ้นมากกว่าเก่าให้สมกับเป็นเกมบน PC

MU Legend มีกำหนดจะเปิดทดสอบช่วง CBT รอบที่สองในวันที่ 1 กันยายน 2016 นี้ ทาง Webzen ได้จัดเตรียมกราฟิกของเกมให้ดีขึ้นมากกว่าครั้งก่อน และมีการปรับสมดุลตัวเกมให้ดีขึ้น เพิ่มทั้งเพิ่มระบบเกมใหม่บางส่วน อย่างเพิ่มฉากและดันเจี้ยน เพิ่มระบบ Relic เพิ่มระบบกิลด์ แต่ยังไม่มีเพิ่มคลาสตัวละครใหม่ๆ และเมื่อจบช่วงทดสอบ CBT รอบสองแล้วตัวเกมไม่มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีก ก็น่าจะพร้อมเปิดให้เล่นช่วง Open Beta ในเดือนธันวาคม 2016 นี้

MU Legend

สบน.เปิด แลกเปลี่ยนพันธบัตร 5 รุ่น 25-26 ส.ค.59 นี้

สบน.เปิด แลกเปลี่ยนพันธบัตร 5 รุ่น 25-26 ส.ค.59 นี้

สบน.เปิด แลกเปลี่ยนพันธบัตร 5 รุ่น 25-26 ส.ค.59 นี้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่า สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ (สบน.) ได้กำหนดที่จะดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 สำหรับพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB176A
สบน. ได้พิจารณาพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) รุ่นต่างๆ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมความต้องการลงทุนของนักลงทุนทั้งกลุ่มระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ประกอบกับพิจารณาลักษณะการกระจายตัวของภาระหนี้รัฐบาล เพื่อสร้างความสมดุลของพอร์ตหนี้รัฐบาล และลดการกระจุกตัวของหนี้ และคำนึงถึงความเสี่ยงในการในปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคต โดยพิจารณายอดหนี้คงค้างของพันธบัตรที่จะกำหนดเป็น Destination Bond ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องในตลาดรองได้ในภายหลังจากการดำเนินธุรกรรม Bond Switching

ประกอบกับ สบน. และผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทั้ง 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของนักลงทุนเกี่ยวกับพันธบัตรที่นักลงทุนมีความประสงค์จะแลกเปลี่ยน (Destination Bond) สบน. จึงได้กำหนด Destination Bond สำหรับธุรกรรม Bond Switching ครั้งนี้ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ของกระทรวงการคลังจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับตลาดตราสารหนี้ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล

กสทช.ย้ำ! เปิดเบอร์ Truemove H ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง

กสทช.ย้ำ! เปิดเบอร์ Truemove H ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง

กสทช.ย้ำ! เปิดเบอร์ Truemove H ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง

กสทช.ตั้งคณะทำงานพิจารณาโทษของบริษัททรูมูฟเอชฯ กรณีเปิดซิมใหม่โดยไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงเป็นหลักฐาน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยภายหลังเป็นคนกลางการหารือระหว่าง นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์บริษัททรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และ นายพันธุ์สุธี มีลือกิจ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการมีผู้หลอกเปิดซิมการ์ดของทรูและนำรหัสไปใช้ถอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์ของธนาคารกสิกรไทยวงเงินกว่า 9 แสนบาท ว่าจะส่งหนังสือถึงโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือทุกค่าย เพื่อย้ำในเรื่องของการเปิดใช้ซิมโทรศัพท์ที่จะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัว พร้อมกับตั้งคณะทำงานพิจารณาลงโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีตั้งแต่ตักเตือน ปรับ และสั่งพักใบอนุญาต

โดย กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้ซิมการ์ด โดยอาจต้องให้สแกนลายนิ้วมือของผู้ใช้โทรศัพท์เพิ่มขึ้น แต่ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย

ด้าน นายจักรกฤษณ์ ระบุว่า เรื่องนี้เป็นความประมาทเลินเล่อของพนักงานของบริษัท ที่แม้คนร้ายพยายามจะขอเปิดซิมผ่านระบบคอลล์เซ็นเตอร์ ซึ่งไม่ผ่านแต่พนักงานยอมให้บริการเพราะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยทางทรูได้ขอโทษนายพันธุ์สุธีแล้ว และมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือ และให้ใช้บริการฟรี 1 ปี เป็นการแทนคำขอโทษ

ขณะที่ นายพันธุ์สุธี ระบุว่า การให้สำเนาบัตรประชาชนเพราะทำธุรกิจขายเครื่องประดับรถยนต์ผ่านระบบออน์ไลน์ การให้สำเนาบัตรประชาชนเป็นวิธีการยืนยันว่าได้ค้าขายจริงไม่ได้หลอกลวง รวมทั้งได้ปกปิดบาร์โค้ดของบัตรประชาชนแล้ว เพียงแต่คนร้ายยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นคัดลอกได้ จึงเตือนผู้ถือบัตรว่าจะต้องปกปิดวันเดือนปีเกิด บาร์โค้ดบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน ด้วยการใช้กระดาษปิดทับเพื่อจะได้ไม่สามารถแสกนรหัสได้

ด้าน นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรรม คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ตำรวจคงจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้โดยทำเป็นขบวนการ 3 คน เป็นชาวสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดยผู้ต้องหาที่ไปขอเปิดซิมการ์ดอายุ 19 ปีชื่อ นายสยาม เทืองผล มีประวัติอาชญากรรมเพิ่งออกจากคุก และเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต

Rogue One: A Star War Story กับตัวอย่างเวอร์ชั่นใหม่

หลังจากที่ดิสนีย์เคยได้ปล่อยตัวอย่างของ  Rogue One: A Star Wars Story มาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่าน แต่ดูเหมือนว่าบรรดาเหล่าผู้บริหารของดิสนีย์ทีได้ชมหนังในเวอร์ชั่นตัดต่อครั้งแรกแล้วเกิดไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาคิดว่าตัวหนังเขาขั้น “แย่” และน่าจะมีปัญหาตอนออกฉาย จนลงดาบให้ไปถ่ายซ่อมใหม่

ล่าสุดตัวอย่างของ Rogue One: A Star Wars Story ซึ่งกำกับโดยแกเรต เอ็ดเวิร์ด ได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมาแล้ว ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวอย่างเวอร์ชั่นก่อนจะเห็นได้ว่ามีคววามแตกต่างมาก ในเวอร์ชั่นใหม่นี้เราจะได้เห็นความเป็น “หนังสงคราม” อย่างแท้จริง และนอกจากนี้ตัวอย่างในเวอร์ชั่นใหม่ยังเผยให้เห็นเหล่าตัวละครในเรื่อง และตัวละครหลักที่รับบทโดยเฟเลซิตี้ โจนส์ กับบทจิน เออร์โซ ผู้นำทีมในการเดินทางไปทำภารกิจโจรกรรมแผนผังของเดธสตาร์ ดาวมรณะ ซึ่งเป็นแผนการร้ายของดาร์ธเวเดอร์นั่นเอง

เมื่อตัวอย่างหนังในเวอร์ชั่นนี้ได้เผยฉากของดาร์ธเวเดอร์ออกมาให้คนดูเห็นแล้ว แต่จริงๆแล้วแอนโธนี เบรซนิแคน ผู้เขียนบทของหนัง บอกว่าเวเดอร์จะไม่ใช่ตัวร้ายหลักในหนังภาคนี้ เพราะมีตัวร้ายอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือผู้อำนวยการเครนนิก ที่รับบทโดยเบน เมนเดิลสัน ผู้พยายามที่จะสนองประสงค์ของจักรพรรดิ และจริงๆดาร์ธเวเดอร์ก็เหมือนเป็นคนที่ชักใยเบื้องหลัง

ยิ่งไปกว่านั้นหนังยังจะมีการใช้เจมส์ เอิร์ล โจนส์ กลับมาให้เสียงของตัวละครดาร์ธเวเดอร์อีกครั้ง แต่ในแง่ของนักแสดงแล้วจะใช้คนที่มีตัวสูงใหญ่ในการถ่ายทำ Rogue One: A Star Wars Story  มีกำหนดเข้าฉายสิ้นปีนี้ ทั่วโลก 

@พริตตี้ปลาสลิด

ตัวอย่างเวอร์ชั่นล่าสุด Rogue One: A Star Wars Story

Frances ศิลปินหญิงอินดี้มาแรง ที่คุณควรรู้จัก!

บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเด็กวัยรุ่นที่ต่างทยอยกันเดินตามความฝันในการเป็นศิลปิน  เริ่มตั้งแต่ Mega star อย่าง Beyonce, Adele, Justin Bieber ไปจนถึงศิลปินที่กำลังรอแจ้งเกิดในระดับสากลอย่างเต็มตัวเช่น Troy Sivan, Shura และอีกหนึ่งศิลปินที่วันนื้อยากจะแนะนำให้คอเพลงสากลได้รู้จักคือ“Frances” ศิลปินชาวอังกฤษผู้มีซิงเกิ้ลออกมาตั้งแต่ปี 2014 ชื่อว่า “Fire May Save You” ที่ออกกับค่ายอินดี้สุดฮิปจากฝรั่งเศส Kitsune หลังจากนั้นเธอได้ออกซิงเกิ้ลทุกปีแต่ไม่เคยมีแพลนว่าจะทำอัลบั้ม ถึงกระนั้นในปี 2015 เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 2016 BRIT Awards ในสาขา Critics’ Choice Awards 

แนวทางดนตรีของ Frances คือเพลงในแบบ Indie Pop ผสมลงตัวไปกับ Soul มีความคล้ายคลึงกับ Adele, Birdy และ Shura เพลง Don’t Worry About Me ถูกปล่อยเป็นซิงเกิ้ลแรกของปี 2016 เนื้อเสียงของ Frances มีเสน่ห์ชวนให้เศร้า แต่ยังอยากให้เรารู้สึกเข้มแข็ง และหากมีโอกาสได้นั่งชมเอ็มวีไปด้วยแล้ว น้ำตาอาจไหลไม่รู้ตัวได้ง่ายๆ ต่อด้วย Say It Again ซิงเกิ้ลล่าสุดของเธอเป็นเพลงที่มีจังหวะติดหูและแน่นอนว่ามันเท่จนอยากจะฟังวนไปเรื่อยๆ

หากย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆของเธอ จะสัมผัสได้ถึงเซนส์ของดนตรีที่มีอยู่เหลือล้น เธอสามารถทำเพลงป๊อปบัลลาดให้เราบ่อน้ำตาแตกได้ และเธอก็ทำเพลงป๊อปโชว์ของให้เรารู้สึกถึงความ Uniqueในตัวเธอได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเพลง“ Let It Out” “Borrowed Time” หรือ “Set Sail” นอกจากเพลงต่างๆที่เธอทำออกมาได้ดีแล้ว การแสดงสด เธอก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน เธอมักจะนั่งอยู่หลังเปียโนและสะกดคนฟังด้วยพลังเสียงและความเรียบง่าย และเร็วๆนี้แววมาว่าอัลบั้มเต็มของเธอจะถูกปล่อยออกมาในเดือนตุลาคมนี้

ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านละ5ล้านชัยภูมิ

ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านละ5ล้านชัยภูมิ

ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านละ5ล้านชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการ ฯ เขต 14 พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านละ 5 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน พื้นที่ชัยภูมิ

นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในแผนงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด งบตำบลละ 5 ล้าน และการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับเพื่อได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ซึ่งได้รับงบตำบลละ 5 ล้านบาท ก่อสร้างเส้นทางเดิน-ทางเท้า คสล. รอบแหล่งน้ำสาธารณะหนองแวง และจัดซื้อเครื่องสีข้าวขาว ข้าวกล้อง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้แล้ว

หลังจากนั้นได้เยี่ยมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านกกบก ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง บูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนวัสดุบ่อซีเมนต์และฝาปิด ให้ชาวบ้านใช้เป็นบ่อกำจัดขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านอย่างง่ายและประหยัด สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ประเภทใบไม้ เศษอาหาร วัชพืชต่าง ๆ โดยใช้สารอีเอ็มในการช่วยย่อยสลาย หลังจากย่อยสลายแล้ว ขยะไม่ต้องทิ้งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นตัวอย่างดี ๆ แบบนี้น่านำไปขยายผลให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ต่อยอดต่อไปด้วย

ทหารกำจัดผักตบชวาลำน้ำจักราชรับฤดูน้ำหลาก

ทหารกำจัดผักตบชวาลำน้ำจักราชรับฤดูน้ำหลาก

ทหารกำจัดผักตบชวาลำน้ำจักราชรับฤดูน้ำหลาก

กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังทหารกำจัดผักตบชวา ในลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย เพื่อรับฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และชาวบ้านจาก 15 ชุมชน รวมกว่า 250 คน พร้อมรถแบคโฮ 2 คัน รถบรรทุก 5 คัน และเรือท้องแบนจำนวนมาก ช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่มาติดอยู่บริเวณสะพานข้ามลำจักราช ภายในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

โดย พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า สำหรับการกำจัดผักตบชวาในลำจักราชครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดขึ้นตามสายน้ำหลัก ๆ ทั่วพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูน้ำหลาก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่เกษตรกรรม โดยลำจักราชแห่งนี้ ถือว่าเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูล และเป็นแหล่งน้ำหลักของชาวพิมาย สำหรับใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งช่วงนี้มีผักตบชวามากองติดอยู่บริเวณสะพานข้ามลำจักราชกว่า 1 หมื่นตัน เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ถ้าปล่อยไว้จนถึงช่วงฤดูน้ำหลากก็จะส่งผลให้การระบายน้ำได้ไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ดังนั้น การปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้จึงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี